Home » Over ons

Aangenaam

Welzijn West Betuwe is er voor elke inwoner in de gemeente West Betuwe. Leefbaarheid, zelfredzaamheid en meedoen is belangrijk en daarin ondersteunen de medewerkers van Welzijn West Betuwe. Naast deze medewerkers zijn er ook ruim 400 vrijwilligers actief.

De missie van Welzijn West Betuwe luidt dan ook:

Bevorderen van het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak van inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.

Welzijn

West Betuwe bestaat uit 26 kernen, ieder met een eigen karakter, verschillende omvang en omgeving. De inwoners, ondernemers en organisaties in die kernen weten vaak het beste wat er speelt en hoe daar mee omgegaan moet worden. De manier van werken van Welzijn West Betuwe sluit hier naadloos op aan. Het sociaal werk is ingericht op het activeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners in de kernen. Met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare inwoners.

De sociaal werker biedt maatwerk. Afhankelijk van de kern, de inwoners, de vraag en de omgeving maakt de sociaal werker de inschatting op welke manier er ondersteund moet worden. Hierbij is er veelvuldig contact met de gebiedsmakelaar van de gemeente. De sociaal werker schat in of er extra inzet vanuit welzijn moet komen vanuit gebieden die meer expertise vragen zoals mantelzorgondersteuning of ouderenadvies. Hetzelfde geldt voor de inschatting of er bepaalde vormen van dienstverlening ingezet moet worden. De sociaal werker is actief in het gebeid en is daar de ogen en oren.
Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van mensen. Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. De medewerkers begeleiden hierin en activeren waar nodig. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Er is een groot netwerk van organisaties actief binnen de gemeente waarmee Welzijn West Betuwe een nauwe samenwerking heeft.

"Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht in mensen"

Jeugd

Welzijn West Betuwe biedt ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen. Er werken bij Welzijn een buurtsportcoach, combinatiefunctionarissen en een jeugdconsulent. Zij verbinden sportverenigingen, jeugdwerk, onderwijs, culturele aanbieders, Jeugdzorg, het Team Sociaal en welzijn. Zo creëren zij samen voor meer jongeren op verschillende locaties betere mogelijkheden om op te groeien. Sociaal Werkers zetten zich in voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, die willen bewegen of zich verder ontwikkelen. Welzijn West Betuwe werkt preventief en vraaggericht.

Volwassenen

Welzijn is van én voor iedereen, met daarbij extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoewel voor iedereen het begrip welzijn anders kan zijn, beschrijft welzijn het welbevinden van mensen op fysiek, geestelijk en sociaal vlak. Juist de mensen die op een van de drie terreinen hinder ondervinden, mogen op een proactieve houding van de welzijnsorganisatie rekenen.

Investeren in welzijn kenmerkt zich in aandacht voor preventie. Ander kenmerkend punt van welzijnswerk is het oog en de aandacht voor de (sociale) omgeving van de burger, cliënt of kwetsbare. Dit komt tot uiting in het investeren in die omgeving, maar ook in het ondersteunen van burgers en zorgbehoevenden bij het vragen van ondersteuning vanuit de omgeving. Als laatste kenmerkt welzijn zich door het faciliteren van eigen inzet en verantwoordelijkheid. In een mooie beleidsterm als “uitgaan van de eigen kracht” gevangen, beoogt welzijn mensen te ondersteunen om invulling te geven aan hun eigen welzijn en die van hun omgeving. Participatie is hierbij het centrale begrip.

Senioren

Voor senioren in een kwetsbare positie is er bij Welzijn West Betuwe extra aandacht. De ouderenadviseur luistert, denkt mee, verstrekt informatie en geeft eventueel advies. Het belangrijkste daarbij is de vraag wat iemand zelf nog kan oplossen en waarbij ondersteuning gewenst is. Op deze manier kan iedereen de regie over zijn of haar eigen leven behouden. Wanneer nodig, bemiddelt de cliënt- en ouderenadviseur ook naar andere (professionele) organisaties en instanties.

Daarnaast zetten medewerkers en tientallen vrijwilligers van Welzijn West Betuwe zich in voor senioren om te zorgen dat zij elkaar ontmoeten, zich blijven ontwikkelen, bewegen en meedoen.

ANBI

De volledige naam is Stichting Welzijn West Betuwe.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:
Wijnand van de Giessen (voorzitter)
Ezra van Zadelhoff (secretaris)
Stan Pijls
Hanny Vreekamp
Cathrijn Haubrich
Jan de Geus
José Klein

De Raad van Toezicht van Welzijn West Betuwe bestaat uit vrijwilligers. De leden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten. De salariëring van de directeur-bestuurder is conform de CAO Welzijn.

Welzijn West Betuwe is gevestigd op de Rijksstraatweg 64-005 te Geldermalsen. RSIN: 858373154. Welzijn West Betuwe is een door de belastingdienst erkende ANBI. Door middel van de links kunt u het jaarverslag van Welzijn West Betuwe bekijken. Het betreft het publiek jaarverslag, de beleidsvisie 2016 – 2020 en het financieel en inhoudelijk jaarverslag van 2019.

Publiek jaarverslag 2019 WWB

Beleidsvisie 2016-2020

Jaarrekening en bestuursverslag 2019 WWB

 

Klachtenreglement

Voor Welzijn West Betuwe geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet verricht. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt.

Het klachtenreglement moet ervoor zorgen dat ontevreden cliënten/deelnemers/vrijwilligers zich kunnen uiten en op een veilige manier met hun klacht terecht kunnen. Hierdoor houden zij vertrouwen in Welzijn West Betuwe en dit biedt Welzijn West Betuwe leerpunten om de dienstverlening te verbeteren.
Ook voor de beroepskrachten en stagiaires is het belangrijk dat zij ergens met hun klachten op een veilige manier terecht kunnen.

Je kan het klachtenreglement van Stichting Welzijn West Betuwe hier downloaden.