Home » Over ons

Aangenaam

Welzijn West Betuwe is er voor elke inwoner in de gemeente West Betuwe. Leefbaarheid, zelfredzaamheid en meedoen is belangrijk en daarin ondersteunen de medewerkers van Welzijn West Betuwe. Naast deze medewerkers zijn er ook ruim 500 vrijwilligers actief.

De missie van Welzijn West Betuwe luidt dan ook:

Bevorderen van het welzijn en welbevinden op psychisch, fysiek en sociaal vlak van inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe. Met daarbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbaren in de samenleving.

Welzijn West Betuwe doet dit door:

  • de inzet van deskundige medewerkers en vrijwilligers;
  • die werken vanuit een lokale verbondenheid;
  • vanuit een methodologische aanpak;
  • en inzetten op het betrekken en activeren van de omgeving.

Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van mensen. Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. De medewerkers begeleiden hierin en activeren waar nodig. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Er is een groot netwerk van organisaties actief binnen de gemeente waarmee Welzijn West Betuwe een nauwe samenwerking heeft.

Welzijn West Betuwe heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de lokale bevolking op het gebied van welzijn en het beleid wordt hierop afgestemd. Welzijn West Betuwe initieert innovatieve projecten om hiermee nieuwe groepen te bereiken en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Tevens ondersteunt zij vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

"Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht in mensen"

Jeugd

Welzijn West Betuwe biedt ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van kunst&cultuur en sport&bewegen. Er werken bij Welzijn een buurtsportcoach, combinatiefunctionarissen en een jeugdconsulent. Zij verbinden sportverenigingen, jeugdwerk, onderwijs, culturele aanbieders, Jeugdzorg, het Sociaal Team en welzijn. Zo creëren zij samen voor meer jongeren op verschillende locaties betere mogelijkheden om op te groeien. Sociaal Werkers zetten zich in voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, die willen bewegen of zich verder ontwikkelen. Welzijn West Betuwe werkt preventief en vraaggericht.

Volwassenen

Welzijn is van én voor iedereen, met daarbij extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoewel voor iedereen het begrip welzijn anders kan zijn, beschrijft welzijn het welbevinden van mensen op fysiek, geestelijk en sociaal vlak. Juist de mensen die op een van de drie terreinen hinder ondervinden, mogen op een proactieve houding van de welzijnsorganisatie rekenen.

Investeren in welzijn kenmerkt zich in aandacht voor preventie. Ander kenmerkend punt van welzijnswerk is het oog en de aandacht voor de (sociale) omgeving van de burger, cliënt of kwetsbare. Dit komt tot uiting in het investeren in die omgeving, maar ook in het ondersteunen van burgers en zorgbehoevenden bij het vragen van ondersteuning vanuit de omgeving. Als laatste kenmerkt welzijn zich door het faciliteren van eigen inzet en verantwoordelijkheid. In een mooie beleidsterm als “uitgaan van de eigen kracht” gevangen, beoogt welzijn mensen te ondersteunen om invulling te geven aan hun eigen welzijn en die van hun omgeving. Participatie is hierbij het centrale begrip.

Senioren

Voor senioren in een kwetsbare positie is er bij Welzijn West Betuwe extra aandacht. De Ouderenadviseur luistert, denkt mee, verstrekt informatie en geeft eventueel advies. Het belangrijkste daarbij is de vraag wat iemand zelf nog kan oplossen en waarbij ondersteuning gewenst is. Op deze manier kan iedereen de regie over zijn of haar eigen leven behouden. Wanneer nodig, bemiddelt de cliënt- en ouderenadviseur ook naar andere (professionele) organisaties en instanties.

Daarnaast zetten medewerkers en tientallen vrijwilligers van Welzijn West Betuwe zich in voor senioren om te zorgen dat zij elkaar ontmoeten, zich blijven ontwikkelen, bewegen en meedoen.

ANBI

De volledige naam is Stichting Welzijn West Betuwe.

Bestuurssamenstelling:
Wijnand van de Giessen (voorzitter)
Ezra van Zadelhoff (secretaris)
Marc Klinkert Cijntje (penningmeester)
Stan Pijls
Hanny Vreekamp
Cathrijn Haubrich

Het bestuur van Welzijn West Betuwe bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen slechts een vergoeding voor gemaakt kosten. De salariëring van de directeur is conform de CAO Welzijn.

Welzijn West Betuwe is gevestigd op de Rijksstraatweg 64-005 te Geldermalsen. RSIN: 858373154. Welzijn West Betuwe is een door de belastingdienst erkende ANBI. Door middel van de links kunt u de jaarverslagen van de rechtsvoorgangers van Welzijn West Betuwe bekijken. Het betreft de beleidsvisie 2016 – 2020 van Welzijn West Betuwe, het financieel en inhoudelijk jaarverslag van WelzijnGeldermalsen 2017 en van  het financieel jaarverslag van WelzijnNeerijnen 2017.

Beleidsvisie 2016-2020
Jaarrekening en beoordelingsverklaring WelzijnNeerijnen 2017
Financieel en inhoudelijk jaarverslag Welzijn Geldermalsen 2017